سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حوزه علمیه قم 
استاد دروس مختلف 
 
 
همکاری علمی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
دروس مختلف